៥វិធី​ដេីម្បីប​ង្កេីនផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិក។

១. ផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគលិក

២.បណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិក

៣.ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន

៤.បង្កើននូវការទំនាក់ទំនងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

៥.កំណត់គោលដៅនិងវិភាគការអនុវត្តការងារជាប្រចាំ។

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។