៥ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយស្រ្តេស

 

Today our speaker Mr. Seyha has share about “ 5 Points to Decrease Stress “ which divided into 5 main parts as the following:

  1. Control time management
  2. Control technology
  3. Communication
  4. Read mind
  5. Feed your health

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។