សម្រង់សម្តីដ៏អស្ចារ្យទាំង១០របស់លោក Brian Tracy។

លោក Brian Tracy អ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកនិយាយសាធារណជនជាតិអាមេរិក បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗចេះមានក្ដីសុបិនធំ ដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកដទៃគេអាចមានក្ដីសុបិនធំបាន ចុះហេតុអ្វីយើងមិនអាច? 

លោក Brian Tracy បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗចេះសួរសំនួរទៅដល់ខ្លួនឯងដោយសំនួរមួយនោះគឺ តើអ្នកកើតមកលើពិភពលោកនេះដើម្បីអ្វី? ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងជួយគាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ សមត្ថភាពក្នុងការកំណត់គោលដៅគឺជាអ្វីដែលលោក Tracy ឲ្យឈ្មោះថា ផែនការមេនៃភាពជោគជ័យ (Master plan of success)។ 

យុទ្ធសាស្រ្តដែលណែនាំដោយលោក Tracy នេះនឹងជួយអ្នករៀបចំដំណើរការដែលហៅថាគោលការណ៍ ១០/៩០។ គោលការណ៍មួយនេះបង្ហាញថា១០ភាគរយនៃការរៀបចំផែនការដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងជួយផ្ដល់នូវតម្លៃបន្ថែម៩០ភាគរយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក៕

 
 
 
 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។