ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមានរូបមន្តក្នុងការកំណត់គោលដៅ?

 

រូបមន្ត ជាយន្តការមួយដើម្បីអោយយើងសម្រេចបានអ្វីមួយ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណិតវិទ្យាយើងប្រើរូបមន្តដើម្បីគណនាលេខ ឧទាហរណ៍៖ យើងប្រើរូបចែកដើម្បី ចែកចំនួនអ្វីមួយ ចំនែកឯនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ដ្រយើងប្រើរូបមន្តដើម្បីផលិតអ្វីមួយ ឧទាហរណ៍៖ ផលិតថ្នាំពេទ្យ។

ដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ដើម្បីអោយទៅដល់ទីដែលយើងចង់ទៅអោយដល់យើងត្រូវមានរូបមន្តក្នុងការកំណត់គោលដៅ។

កាលបរិច្ឆេទ​ + អ្នក x ធ្វើ = មាន

==========================================================================================

 

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។