យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវ។

យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវ។

  • ស្វែងរកព័ត៌មាន
  • វិភាគលើព័ត៌មាន
  • សុំយោបល់ពីអ្នកមានបទពិសោធន៍
  • ស្វែងរកគុណសម្បត្តិ

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។