បទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន

Personal Life Experience

មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានបទពិសោធន៍ជីវិតខុសៗគ្នា។ អ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងទៅតាមអារម្មណ៍ ហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតាមការគិតពិចារណាបានល្អិតល្អន់រហូត ខ្លះទៀតបានកំណត់នឹងដាក់គោលដៅដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រម៉ៃដែលខ្លួនចង់បាន។ ថ្ងៃនេះវាគ្មិនដ៏ស្រស់សោភាបានចែករំលែកពីចំណុចសំខាន់ៗ៣យ៉ាងដែលគាត់បានកំពុងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់។ តោះ!សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា!

 

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។