គោលដៅ 2019 VS 2020

មាន​មនុស្ស​មិនតិច​ទេ ដែលមាន​ក្តី​ស្រមៃ​ជាច្រើន​ថា ខ្លួន​ចង់​សម្រេចបាន​នេះ ចង់​សម្រេចបាន​នោះ តែ​ក្តី​ស្រមៃ ឬអ្វី​ដែល​ពួកគេ​ចង់​សម្រេច​នៅក្នុង​ជីវិត​នោះ គឺ​មិនអាច​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ឡើយ ពីព្រោះ​ពួកគេ​មិនបាន​កំណត់​គោលដៅ​មួយ​ឲ្យ​បានជា​ក់លាក់ មិនបាន​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​មិន​ស្គាល់​ខ្លួនឯង​ច្បាស់។ ល។ តើ​គួរ​ធ្វើ​យ៉ាងដូចម្តេច ទើប​អាច​កំណត់​គោលដៅ​ជីវិត​មួយ​បានល្អ?

គោលដៅ 2019 VS 2020

ពិនិត្យមើលលទ្ធផល

ពិនិត្យមើលឩបសគ្គ

កំណត់គោលដៅ

កំណត់ផែនការ

ចាប់ផ្តើមសកម្មភាព។

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។