គោលគំនិតសំខាន់ៗ៤យ៉ាងក្នុងការចរចា។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Website AGB Consulting!

នៅក្នុង Websiteយើងខ្ញុំលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវ

  • ឱកាសការងារថ្មីៗជាច្រើនមុខដំណែង
  • សម្រង់គំនិតថ្មីៗជាប្រចាំ របស់វាគ្មិនល្បីៗ
  • ផ្តល់នូវ Videos ចំនេះដឹងពីបុគ្គលិកក្រុមការងារ AGB Consulting
  • ផ្តល់នូវ Video Training ថ្មីៗ
  • ការអប់រំផ្សេងៗ ។ល។

 

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។