ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរដឹង គន្លឹះ ៦ជំហាន

ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរដឹង គន្លឹះ ៦ជំហាន ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងក្រុមហ៊ុន Action Coach នឹងរៀបចំវេទិកាសិក្ខាសាលាមួយ ស្តីពី ៦ជំហាន ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដោយបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធការងាររឹងមាំ ផលចំណេញ និងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រីកឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន។
សិក្ខាសាលា នឹងជួយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវ ឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់យល់ដឹងពីរបៀបបង្កើតលុយ បង្កើតពេលវេលា និងបង្កើតក្រុមការងារដ៏រឹងមាំមួយ សម្រាប់ជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។
នៅក្នុងវេទិកាសិក្ខាសាលាស្តីពី«៦ជំហាន ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង» នេះ រួមាន៖

១.ការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអាជីវកម្មឱ្យរឹងមាំ៖ អាជីវកម្មប្រៀបដូចជាផ្ទះផងដែរ អាជីវកម្មដែលរីកចម្រើនលូតលាស់បានល្អ និងយូរអង្វែង ដោយសារតែមានគ្រឹះរឹងមាំ។ ជាមួយនឹងការកសាងគ្រឹះអាជីវកម្ម មិនខុសគ្នានោះទេ គឺមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចំនួន ៤យ៉ាង ដែលនឹងបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតែម្តង។
២.ការបង្កើតលុយ៖ តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបង្កើតលុយ? ជាមួយគ្នានោះ ដើម្បីឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបង្កើតលុយបាន គឺមានវិធានចំនួន​៥ ដែលទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារ និងការលក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
៣.ការ​បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម៖ តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមានពេលវេលាកាន់តែច្រើន? ធម្មតាម្ចាស់អាជីវកម្ម គឺមានការមមារញឹក ខ្វះខាតពេលវេលា ដោយសារតែមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលធ្វើពួកគេប្រើពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។
៤. ការគ្រប់គ្រងក្រុមការងារឱ្យរឹងមាំ៖ ម្ចាស់អាជីវកម្ម តែងតែមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមការងារ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។​ នៅក្នុងករណីនេះ នឹងលើកយកចំណុច ៦យ៉ាង ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យក្រុមការងារមានភាពរឹងមាំ។
៥. បង្កើតបាននូវឧត្តមប្រយោជន៍៖ នៅក្នុងចំណុចនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបង្កើតឱ្យបាន (១+១=៤) នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះ វាគ្មិន នឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះផងដែរ។
៦. លទ្ធផលការងារ៖ លទ្ធផលនេះ គឺបានមកពីការទទួលបានពីជំហានទាំង៥ ខាងលើរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម បានអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្រាប់ដំណើរការក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។
ដូច្នេះ បើសិនជា ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ៦ជំហាន ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងនេះ
សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ ០១២ ២២៥ ៧៨៨/ ០៩៨ ២២៥ ៧៨៨