គន្លឹះ៦យ៉ាង​ដេីម្បីធ្វេីឲ្យអាជីវកម្មទទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅលេីទីផ្សារ។

 មនុស្សភាគច្រើនប្រាថ្នាចង់ប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែការបើករបរអាជីវកម្ម ពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ មុខជំនួញថ្មីៗជាច្រើន អាចមានការខាតបង់ឬដួលរលំ ដោយសារតែកត្តាផ្សេងៗដូចជា កង្វះខាតនៃបទពិសោធន៍អាជីវកម្ម មូលធននៅស្ទើរ ឬក៏អសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការទូទាត់បញ្ជីជាដើម។ 

*** គន្លឹះ 6 យ៉ាងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យ – 6 Tips for a successful business

1. ហ៊ានទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯង

2. ត្រូវចេះឆក់យកឪកាស

3. តាមឲ្យជាប់នូវអ្វីដែលអ្នកដឹង

4. ត្រូវមានវិន័យល្អសម្រាប់ខ្លួនឯង

5. ត្រូវតាមដានឲ្យជាប់រាល់អ្វីដែលអ្នកកំពុងដំណើរការ

6. អបអរសាទរ និងរីករាយជាមួយក្រុមការងារ

 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។